ఈ సంస్థ ఎటువంటి (మతపరమైనటువంటి) ఇతర సంస్థలకు సంబంధించింది కానీ, అనుబంధమైనది కానీ కాదు. ఇది పూర్తిగా స్వచ్చంద సేవకోసం స్థాపించబడినది......

Thursday, February 11, 2016

2K RUN - 14-Feb-2016 SUNDAY@10-11 AM - Thalassemia & Blood Donation Awareness

Dear Kind Hearts, 


Blood Donation is very Healthy and most needed noble activity in the world. Need of Blood has been on increasing side where as BLOOD DONORS are very less.  So in order to create awareness and motivate people towards BLOOD DONATION we have been conducting Thalassemia and Blood Donation Awareness 2K RUN   from last 1 year. 

Patients of this has to go for Life long Blood Transfusion for every 15 days. How Is this possible? when we hardly able to get 1 UNIT of BLOOD in Emergencies once in lie time. This is the ONE OF THE REASON why we want to go for AWARENESS RUN. 2000+ Thalassemia affected kids (only registered no) required 4000+ units of blood every month in Hyderabad. 

2K RUN VENUE TIMINGS : Srinivasa Nagar Community Hall, Opp. SRNagar Bus stop Lane,  Near ICICI Bank,SR Nagar , Hyderabad 14-Feb-2016 @ 10 AM -11 AM 
  
Help: 9948885111 / 9666664562 / 9494567367This 2K RUN also create awareness on a dangerous disease THALASSEMIA
​ ​
If you are Blood Donor than its great JOIN US to donate blood, if not you still become a part by PARTICIPATING in our 2K RUN, from which we can motivate as many people. Your Participation not only MOTIVATES the existing Volunteers who are doing it but also INSPIRES many people on roads.


You can donate blood only once in 3 months but you can motivate any no of people with your 1 HOUR PARTICIPATION IN RALLY.     

​​     
Thanks & Regards 

Anil.C​h

Co Ordinator
Save -Life ​Project 
If you can spend just "1 HOUR" in a Month, you will become a member