ఈ సంస్థ ఎటువంటి (మతపరమైనటువంటి) ఇతర సంస్థలకు సంబంధించింది కానీ, అనుబంధమైనది కానీ కాదు. ఇది పూర్తిగా స్వచ్చంద సేవకోసం స్థాపించబడినది......

Monday, February 08, 2016

PDP Session on 06/02/2016 @ Govt. RT School, Sanath Nagar

From: Chakravarthi B.S <chakryy@gmail.comDate: Mon, Feb 8, 2016 


Dear All,

We Successfully conducted Personality Development session @ RT School
on 06/02/2016..

1.We divided  children's into Teams and Distributed Quiz material

2.Told Motivational stories

3.Then followed B'day celebrations of childrens..

Feeling very happy ...
Students doing great work for our School magazine..


Our volunteers Shantharam garu, Sankararao garu,Durgaprasad ,santhosh, Sankesh,Naresh, Nagababu and Srinivas Chakravarthi made this event success

Love all serve all
Team Vikas
Amma Social Welfare Association (ASWA)
WEB SITE             FACE BOOK
Hyderabad (H.O) : +91-9948885111, +91-9666664562      Ananthapuramu Chapter: +91-9849685946