ఈ సంస్థ ఎటువంటి (మతపరమైనటువంటి) ఇతర సంస్థలకు సంబంధించింది కానీ, అనుబంధమైనది కానీ కాదు. ఇది పూర్తిగా స్వచ్చంద సేవకోసం స్థాపించబడినది......

Sunday, February 28, 2016

Quiz Competition at Govt. High School, Chinthal Basthi, Kairathabad on Feb 27th 2015

Quiz Contest conducted successfully.. 27/02/16

  • Hai friends with all ur great support today we conducted Quiz program @Chinthal Basthi government High School, Khairathabad.
  • Students prepared charts about Great personalities,  and actively participated in the QUIZ contest.. Volunteers also enjoyed this contest..
  • We told motivational stories to childrens
  • Finally we celebrated b'days of the students..
  • Nice day with students..
  • Great support from valounteers..
  • Volunteers: Madhusudhan, Ashok,Rajesh,Nagababu, Bhavani Madhan, Sriram, Sirisha,Srinivas Chakravarthi..
  • With all ur support only today
  • We conducted successfully

Love all Serve all
Team Vikas