ఈ సంస్థ ఎటువంటి (మతపరమైనటువంటి) ఇతర సంస్థలకు సంబంధించింది కానీ, అనుబంధమైనది కానీ కాదు. ఇది పూర్తిగా స్వచ్చంద సేవకోసం స్థాపించబడినది......

Thursday, February 04, 2016

Home Visit of "Aashraya Home for Orphans" at LALAPET,Near Tarnaka @@ On this Sunday 7th Feb, 2016(HYD)

Dear All,

It's time to share your happiness with our little brothers(orphan).

Please come and join with us on this Sunday 7th Feb 2016 from 10:00am to 1:00pm at "Aashraya Home for Orphans" at Lalapet near Tarnaka, Secunderabad.

Please reach Secunderabad Bus stop @ 09:15am.

Please come & join us to increase our happiness and see the smiles in their faces.

For more info please contact us 
 Mohan NagaKumar : 7416601669/9246191669 ,  Naresh Kumar -  9666664562  / Help line :9948885111.

Home Address:

Aashraya Home for orphans,
Near Ram Theater, Lalapet,
   Near Tarnaka, 
Secunderabad.

Regards,
Mohan NagaKumar & Team
Share & Care Project.
Amma Social Welfare Association
Love All – Serve All