ఈ సంస్థ ఎటువంటి (మతపరమైనటువంటి) ఇతర సంస్థలకు సంబంధించింది కానీ, అనుబంధమైనది కానీ కాదు. ఇది పూర్తిగా స్వచ్చంద సేవకోసం స్థాపించబడినది......

Friday, June 21, 2013

Visit of Raja Munendra Orphange Home, Near R.D.T Stadium, Anantapur on 26th May, 2013

From: naveen <pagadala.naveenkumar@gmail.comDate: Thu, Jun 20, 2013 at 4:18 PMDear all,

We visited Raja Munendra Orphange Home,near R.D.T Stadium ,Anantapur on 26-5-13

In this home nearly 16 childrens  are living in  this home .But due to Sunday, boys are  went out  for  regular prayer conducting by founder of this home.  .We just meet only girl childrens only in this home. All they are studying in Saraswathi vidya School in anantapur below 8Th Class..

As we played games with childrens & explained some motivational stories.

In this home visit one of my friend K.dasartha joined with us.He felt very happy when they seen those childrens.

Finally we distributed bananas and biscuits to childrens.


Volunteer Participated:
K.dasaratha
Sandeep
Fakruddin Sir
Naveen


Love all - Serve all
P. Naveen Kumar
Coordinator-9849685946
ANANTAPURAM Team.