ఈ సంస్థ ఎటువంటి (మతపరమైనటువంటి) ఇతర సంస్థలకు సంబంధించింది కానీ, అనుబంధమైనది కానీ కాదు. ఇది పూర్తిగా స్వచ్చంద సేవకోసం స్థాపించబడినది......

Saturday, June 15, 2013

VISIT OF SIVANANDA REHABILITATION CENTER, KUKATPALLI ON(16th june 2013) SUNDAY@ 4 PM

Hi Friends,

This Sunday we are going to conduct home visit at Sivananda Rehabiliation Center, Kuakatpalli, under Share & Care Project.Date      :           16th June, 2013- Sunday
Time     :           4PM
Venue   :           Sivananda Rehabiliation Center, Kukatpalli, Hyderabad

Please join and

Love all - Serve all

V.Haritha