ఈ సంస్థ ఎటువంటి (మతపరమైనటువంటి) ఇతర సంస్థలకు సంబంధించింది కానీ, అనుబంధమైనది కానీ కాదు. ఇది పూర్తిగా స్వచ్చంద సేవకోసం స్థాపించబడినది......

Monday, June 10, 2013

<A GRAND MUSICAL NIGHT> 15th Anniversary Crystal Celebrations on 15th June, Saturday@ Sri Nagar ColonyHi Friends

This is an opportunity to support
selfless deeds of Thalassemia & Sickle Cell Society which is helping more than 1750 little Thalassemia kids.

What all you want to do is just Purchase an entry pass for their 15th anniversary celebrations on this Saturday. Pl confirm me by this Wednesday.

Tickets          -        Rs. 500/- and Rs. 1000/-

(Interested can call Naveen@9849685946 or Drop mail @ amma.aswa@gmail.com)

A Grand Musical Night on this Saturday @ 
Musical Night @ Satya Sai Nigamagam,Sri Nagar Colony, Hyderabad.

Pl extend your little support.
Love all - Serve all

Management Committee
Amma Social Welfare Association (ASWA)
WEB SITE             FACE BOOK
Help Lines:   Hyderabad (H.O) : +91-9177999263, +91-9000234852, +91-9666664562     Vijayawada : +91-9866388157  Ananthapuram: +91-9849685946
---------- Forwarded message ----------
From: Thalassemia Blood Bank <tscsbb@gmail.com>
Date: Tue, May 28, 2013 at 5:00 PM
Subject: 15th Anniversary Crystal Celebrations on 15-06-2013(Saturday)
To: AMMA ASWA <ammasocialwelfareassociation@gmail.com>Dear Srinivas garu,
Greeting from Thalassemia & Sickle Cell Society
We are going to celebrate our 15th anniversary ( Crystal Celebrations ) on 15th June 2013 at Satya Sai Nigamagamam, Srinagar Colony. This is mainly for raising funds for well being of our society. We have entry passes also for Rs.500/- & Rs 1000/-.
I am sending invitation as an attachment. Kindly go through it.
Regards
Durga
9908888615
9030957399