ఈ సంస్థ ఎటువంటి (మతపరమైనటువంటి) ఇతర సంస్థలకు సంబంధించింది కానీ, అనుబంధమైనది కానీ కాదు. ఇది పూర్తిగా స్వచ్చంద సేవకోసం స్థాపించబడినది......

Friday, June 21, 2013

VISIT OF BERAKA ORPHANGE HOME IN ANANTAPUR ON <16-06-2013>

From: naveen <pagadala.naveenkumar@gmail.com>  Date: Thu, Jun 20, 2013 at 10:41 AM


Dear all,


Our Volunteers visited "Beraka Orphange Home" on occasion of pandurangarao Garu marriage day on 

This visit was organized by Basha garu. Our sprecial appreciations to Basha garu for taking intiation in doing activites in Anantapur.

Panduranga Rao  garu family arranged lunch to 25 childrens (includes kesari,lemon rice and curd rice) along with this we also distributed mangoes to childrens.

Sreeram Garu Founder of Beraka orphange Home conducted the prayer to bless us.

Most of these NEw volunteers are  showing much interest to participate in our activites .

Kavitha is New Volunteer(Sri krishnadevaraya Engineering college Student) &  Panduranga rao  garu family  felt very happy when they  meet childrens .

Volunteer Participated:
Kavitha (New Volunteer)
Chandra(New Volunteer)
Amar(New Volunteer)
PanduRanga Rao Garu
Nalini
Basha Garu(Coordinator)

Love all - Serve all
P. Naveen Kumar
Coordinator-9849685946
ANANTAPURAM TEAM.