ఈ సంస్థ ఎటువంటి (మతపరమైనటువంటి) ఇతర సంస్థలకు సంబంధించింది కానీ, అనుబంధమైనది కానీ కాదు. ఇది పూర్తిగా స్వచ్చంద సేవకోసం స్థాపించబడినది......

Friday, June 07, 2013

Blood Donation Camp to Save 1750 Thalassemia affected children-9th June, 2013 Sunday-8AM to 2PM @ SR Nagar

Dear Friends

Please participate to save 1750 Thalassemia affected children.  They need 3500 units of  Blood Every month. Pl donate come forward to donate blood. If you are not eligible to donate, pl come at least for awareness session.


9.15AM – 9.45 AM           -              Thalassemia Awareness Session by Dr. Suman Jain

10AM-2PM                         -              Blood Donation Drive

Help Lines                          -              9849685946/9177999263/9000234852/9666664562

9th June, 2013 Sunday @ Sreenivasa Nagar Community Hall (West), Near Bank of Baroda, Opp SR Nagar Bus Stop (ICICI bank) Street, Hyderabad. Land Mark : Maitrivanam 


We called many…. Sent messages to lot of people… Forwarded detailed mails to all the contacts…

Posted in Face Book and other Social Networking Sites…. Many Shares & likes……We requested them to come at least for Awareness ….

But very few responses received.

Nothing can happen Without your Initiation & Direct Participation.


Pl Forward this Mail to Your Friendz
Join us to save "1750 Children's who are regularly going (Twice in Month) for Blood Transfusion"…..
Every Single Unit makes a difference in a Life of a Little Kid…
These Little Kinds needs YOU ……..Their life's depends on YOU i.e. DONOR…
We won't expect Thousands of Donors from Your Side……We only need YOUR active & direct Participation……


 Join Us to Donate Blood               Thalassemia?           DONATION FACTS
Love all-Serve all

SAVE LIFE PROJECT TEAM
AMMA Social Welfare Association
WEB SITE             FACE BOOK
Help Lines:   Hyderabad (H.O) : +91-9177999263, +91-9000234852, +91-9666664562     Vijayawada : +91-9866388157  Ananthapuram: +91-9849685946