ఈ సంస్థ ఎటువంటి (మతపరమైనటువంటి) ఇతర సంస్థలకు సంబంధించింది కానీ, అనుబంధమైనది కానీ కాదు. ఇది పూర్తిగా స్వచ్చంద సేవకోసం స్థాపించబడినది......

Wednesday, May 29, 2013

Visit of Child Labor Home, Near BK Guda Park, SR Nagar

Hi Friends

2nd  & 6th April, 2013

We have sponsored afternoon meal in the above dates.

2nd April is sponsored by Mr. Uma Maheswara Rao on the occasion of his son Anirudh 1st Birthday

6th April is sponsored by Smt. Jyothi on the occasion of her daughters Birthday.

God bless you all.


24th March, 2013

This is our 1st visit to Child Labor Home, BK Guda Park, Hyderabad on Sunday.

Mr. Sai Kumar, Sarath Chandra, Naveen Kumar, Prabha, Prakash & Vijay participated in this event.

We conducted different games and funny competitions.

We distributed Copy Writing Books to the children

Our new volunteer Satya Kishore sponsored afternoon meals on the occasion of his daughter birthday.