ఈ సంస్థ ఎటువంటి (మతపరమైనటువంటి) ఇతర సంస్థలకు సంబంధించింది కానీ, అనుబంధమైనది కానీ కాదు. ఇది పూర్తిగా స్వచ్చంద సేవకోసం స్థాపించబడినది......

Saturday, November 17, 2012

Games At GBES Primary school on 9th November, Friday @ 9am to 2pm

Hi all,


9th November, 2012- Games

We conducted games at GBES Primary school, Bulkumpet, S.R.Nagar for 3rd 4th and 5th class children. They participated very actively and we enjoyed a lot. We started games by 9.30am and completed at 12.30pm. 1st and 2nd class children requested us to conduct Games/Competitions for them also.

Detail list of games  
Skipping
Musical Chair
Ball Throw
Lemon & Spoon
  
 
 Volunteers participated: Kanaka Durga. K; Sai Kumar. K; Jai Sankar. V; Sarath Chandra. V; Haritha. V

Thanks to all volunteers for their active Participation even in a Working Day, due to their dedicative efforts this event successfully completed.  


14th November, 2012- Children's Day

Hi all,

We invited and participated in Children's Day event on GBE Primary School. Children Performed different cultural activities and then we distributed gifts to them for the Winners of the Competitions/Games conducted on 9th November, 2012
 
Volunteers participated: Jamuna. K, Sai Kumar. K, Haritha. V

Thanks to all volunteers and School Management

Love all - Serve all
Vikas Project Team (AMMA-ASWA)