ఈ సంస్థ ఎటువంటి (మతపరమైనటువంటి) ఇతర సంస్థలకు సంబంధించింది కానీ, అనుబంధమైనది కానీ కాదు. ఇది పూర్తిగా స్వచ్చంద సేవకోసం స్థాపించబడినది......

Thursday, November 01, 2012

Food Distribution Updates of July to October, 2012

From: Uma Shankar [mailto:sankaricwai@gmail.com]  Sent: Wednesday, October 31, 2012 


Hi Friends

It’s been a bit delayed in updating about Food Distribution (Under ANNAM PARABRAHMAM PROJECT)to Destitute patients on Roads in Hyderabad as well as Vijayawada.

Thanks to all the volunteers for their dedicated efforts in doing this task perfectly.  In September we are unable to conduct this activity due to lack of volunteers

Food Distribution Updates of July, August, September & October, 12
15th July            Hyderabad         22 Packets         Surendra, Uma Sankar, Sarath Chandra
26th July            Vijayawada       19 Packets         Bhargavi & Friends

15th August       Hyderabad       22 Packets       Surendra, Naresh
28th August       Vijayawada       20 Packets       Bhargavi & Friends

7th October        Hyderabad         22 packets         Surendra, Siva


Love all - Serve all
UMA SANKAR
Secretary