ఈ సంస్థ ఎటువంటి (మతపరమైనటువంటి) ఇతర సంస్థలకు సంబంధించింది కానీ, అనుబంధమైనది కానీ కాదు. ఇది పూర్తిగా స్వచ్చంద సేవకోసం స్థాపించబడినది......

Thursday, November 08, 2012

Different Competitions in Govt Schools@Sanath Nagar-19th Monday for 8th, 9th & 10th Students

Hi Friends,

We have been conducting different competitions in Govt Schools to Motivate Students and helping them in Improving their Presentation Skills. After Dussera Holidays we planned to go for Inter School & Intra School Competitions in Essay Writing, Elocution & other. 

We have selected 3 Schools and some more will be added. As part of this, coming Monday (19th November) we are conducting Competitions in the below Schools at Sanath Nagar. 

Essay Writing:పర్యావరణ పరిరక్షణ - నీ బాధ్యత
Elocution: దేశ రక్షణ వ్యవస్థ (త్రివిధ దళాలు)- దేశ రక్షణలో నీ బాధ్యత


Monday 9AM to 12PM @ Govt Round Table High School, Behind Sanath Nagar Police Station, Hyderabad

Monday 1AM to 4PM @ Old Govt High School, Ashok Nagar, Near Sanath Nagar Bus Stop, Hyderabad


We are also planning to conduct a Mental ability test (of 25 Questions) to these students. We are planning in such a way that it should consists of interesting and thought provoking questions of their standards. We need people who can prepare this Paper and help us in this. Please send your views or thoughts.
We need around 5 to 8 Volunteers for this event. You can Volunteer for anyone/both of these competitions.

Please do join us Srinivas@9177999263         Sai Kumar@ 9908273007           
WE NEED VOLUNTEERS WHO CAN SPEND 1 HOUR IN A MONTH
WE NEED FUNDS TO SUPPORT MANY GENUINE CAUSES
WE NEED YOUR CONTINUOUS SUPPORT & CO-OPERATION
Love all-Serve all
Uma Sankar. T
Secretary
ASWA
www.aswa.co.in