ఈ సంస్థ ఎటువంటి (మతపరమైనటువంటి) ఇతర సంస్థలకు సంబంధించింది కానీ, అనుబంధమైనది కానీ కాదు. ఇది పూర్తిగా స్వచ్చంద సేవకోసం స్థాపించబడినది......

Monday, November 26, 2012

We are in NEWS21st March, 2018-Wednesday in Hyderabad District Special 
 Article in Sakshi-Hyderabad City Edition on 13.01.2014

Article in EEnadu-Etharam on 27.07.2013

20.05.12 - Blood Camp
Career Guidance @ SVM
20.05.12 - Blood Donation Camp
SAKSHI- 26th November, 2012
20.05.12 - Blood Donation Camp