ఈ సంస్థ ఎటువంటి (మతపరమైనటువంటి) ఇతర సంస్థలకు సంబంధించింది కానీ, అనుబంధమైనది కానీ కాదు. ఇది పూర్తిగా స్వచ్చంద సేవకోసం స్థాపించబడినది......

Wednesday, November 28, 2012

Competitions in Govt Schools@Sanath Nagar-19th Monday for 8th, 9th & 10th Students

Hi Friends

As mailed earlier we conducted the below competitions to the Students 8th, 9th & 10th Class of Govt. Round Table High School, Near Nehru Park, Sanath Nagar.

Essay Writing:పర్యావరణ పరిరక్షణ - నీ బాధ్యత 

Elocution: దేశ రక్షణ వ్యవస్థ (త్రివిధ దళాలు)- దేశ రక్షణలో నీ బాధ్యత 

Around 180 Students participated in Essay Writing Competition and 20-25 Students in Elocution.

  
 

Mr. Vinay Bhusan Garu explained about National Defense Academy & and other volunteers told few points briefly about Defense System and need to Save our self and our Nation

Thanks to the School Management, which extended their cooperation in conducting these competitions. More over Students of this school actively participating and updating their knowledge with the help of their teachers.

Thanks to all the volunteers (Sai Kumar, Jamuna, Haritha, Sarath Chandra,Mr.Vinay Bhusan & Srinviasa Prasad Rao) who made this event a grand success.

Pics

Love all-Serve all
VIKAS PROJET TEAM
AMMA Social Welfare Association