ఈ సంస్థ ఎటువంటి (మతపరమైనటువంటి) ఇతర సంస్థలకు సంబంధించింది కానీ, అనుబంధమైనది కానీ కాదు. ఇది పూర్తిగా స్వచ్చంద సేవకోసం స్థాపించబడినది......

Wednesday, November 28, 2012

Food Distribution at Hyderabad under Annam Parabrahmam Project <18th November, 2012>

Hi Friends

On 18th November, Sunday we have distributed 20 Food packets to Destitutes on Roads under our Monthly Annam Parabrahmam Project Activity.

Route 1 - 10 Packets

Prabhavathi & Sai Kumar- SR Nagar-Secunderabad

 Route 2 - 10 Packets

Sudeepthi & Naveen Kumar - Kukatpally-Jeedimetla-Bala Nagar-Begumpet-SR Nagar

 

Activity is coordinated in off line by Surendra & Uma Sankar

Thanks to all Volunteers the Volunteers for their efforts in searching and distributing packets to only Destitute who are in need.


Love all-Serve all

ANNAM PARABRAHMAM PROJECT TEAM
AMMA Social Welfare Association