ఈ సంస్థ ఎటువంటి (మతపరమైనటువంటి) ఇతర సంస్థలకు సంబంధించింది కానీ, అనుబంధమైనది కానీ కాదు. ఇది పూర్తిగా స్వచ్చంద సేవకోసం స్థాపించబడినది......

7th Session at GBE Primary School, Bulkampet on 5th November, 2012

Hi all,

On Monday 5th Nov, we conducted regular and basic classes at GBES primary school, Bulkampet. This is a 1st session after Dussera Holidays so we conducted this as combined session instead of Group wise.

 *   Explain about Achulu & Hallulu with Playing cards
 *   Explain a Moral story of Sahasa Baludu
 *   Verified their home work
A Student Prepared a Beautiful Presentation, we felt happy for her Home Work.

Thanks to all volunteers

Volunteers list: 1. Sarath Chandra.V  2.Sai Kumar 3.Srinivasa Prasad.S 4.Naveen.P
5.Haritha.V

For more details : http://ammasocialwelfareassociation.blogspot.in/2012/07/at-gbe-primary-school-on-every-1st-3rd.html

Need more volunteers for conducting regular classes in this school. If any body interested you can reach 9985906229/9700546866
Love all-Serve all

VIKAS Project Team-
GBE Primary School
Amma Social Welfare Association
www.aswa.co.in

0 comments:

Post a Comment

Add your comments here

 
Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by Lasantha - Premium Blogger Themes | Best Web Hosting