ఈ సంస్థ ఎటువంటి (మతపరమైనటువంటి) ఇతర సంస్థలకు సంబంధించింది కానీ, అనుబంధమైనది కానీ కాదు. ఇది పూర్తిగా స్వచ్చంద సేవకోసం స్థాపించబడినది......

Monday, November 12, 2012

Drawing Competitions at AAA Aasara Orphan Home on 4th November, 2012

Hi Friends

As you all know we have successfully conducted Drawing Competitions & Dictation to all the children at Aasara Home on Sunday between 4 to 7PM.

Children actively participated and there after they explained the theme in their Drawing. Children are active.


Then we conducted Dictation in Telugu. We are planning many Education related activities to children.

Volunteers Participated : Mr. Surendra, Haritha, Prabha, Naresh, K.S.Rao Garu

Pics link


Love all - Serve all
Together We Can Achieve More ASWA Management Team www.aswa.co.in