ఈ సంస్థ ఎటువంటి (మతపరమైనటువంటి) ఇతర సంస్థలకు సంబంధించింది కానీ, అనుబంధమైనది కానీ కాదు. ఇది పూర్తిగా స్వచ్చంద సేవకోసం స్థాపించబడినది......

Wednesday, November 07, 2012

Games for children of GBE School on Friday

Hi All

On the occasion of Children's day, we are going to conduct Games for children on Friday i.e 9-11-2012 @ 9am to 2pm in GBES Primary School, Bulkumpet, Opp Nature Cure Station, SR Nagar, Hyderabad.

As it is a working day we have short of Volunteers and we need at least 6 to 8 volunteers to make this event a grand success.

Games Include Skipping, Musical Chair, Ball Through, Lemon & Spoon... You can suggest few more games....

Please turn-up to extend your support. Interested 9177999263/9985906229


Love all - Serve all
V.Haritha