ఈ సంస్థ ఎటువంటి (మతపరమైనటువంటి) ఇతర సంస్థలకు సంబంధించింది కానీ, అనుబంధమైనది కానీ కాదు. ఇది పూర్తిగా స్వచ్చంద సేవకోసం స్థాపించబడినది......

Tuesday, January 03, 2012

Distributing “Question Banks”to 10th Class Dull Students

Hi all,


I have a paln of distributing "Sukumar Question Banks"to 10th Class Dull Students who are  studying in Govt Schools/BC Hostels/Villages.


As the student is not able to go through his studies properly he may not be able to succede in 10th Class.  With the help of this, if he/she work hard for

these 3 months,there a greater chance to paas his/her 10th Class.


Then if he/she will realize the importance of the Education…. They may get interest to work hard and climb more heights..


Many of my friends were failed in 7th, 10th & Intermediate…….But now they settled in the highest positions of many big companies.


Please revert with your suggestions and let me know any such students listLove all - Serve all

Sarvaraju. Srinivasa Prasad Rao
Founder & President (9177999263)
Amma Social Welfare Association
www.aswa.co.in


Smiling, Sharing, Loving, Caring and Helping are my five main weaknesses

సందేహిస్తుంటే అతిగా సంకల్పం నెరవేరదుగా-ఆలోచన కన్నా త్వరగా అడుగేద్దాం ఆరంభంగా...