ఈ సంస్థ ఎటువంటి (మతపరమైనటువంటి) ఇతర సంస్థలకు సంబంధించింది కానీ, అనుబంధమైనది కానీ కాదు. ఇది పూర్తిగా స్వచ్చంద సేవకోసం స్థాపించబడినది......

Thursday, January 12, 2012

9th Jan-Distribution of “Question Banks/Study Material” to 10th Class Students of Govt School, Srinagar Colony


Dear All,

On Monday (9/1/12), we distributed 26 Sets of Study Materials to the 10th class students of  Govt. High school, YeSrinagar colony.

We reached school at 11.30am and started distribution at 12.00pm. The school HM was very cooperative and gave permission to conduct competitions and any types of useful events at this school. He also promised to us to recollecting of the study material after completion of the exams and distribute the same to next year students. 

We also collected all the details of students for further communication and they were also promised us to give the books after the exams.  We had a small chat with Students regarding what is ASWA and how we pooling up funds, so that they come to know how valuable our funds and these books. We also had a very few minutes session 10th Class & Goal etc., We are planning to take full session on Different opportunities they have after 10th class under Career Guidance Program.

We hope that all the Study Material will be useful to the students, which are more informative. And our 1st Activities under this. Hope  we reach more needy stundets (in particularly village students where they don’t have awareness about this & availability)

Please check the below links for the complete coverage.


Participants

Vijaya Narasimha
Sekhar
Haritha
Umasankar
Sreenivas


Love all - Serve all
Umasankar Telidevarapalli
Secretary
Amma Social Welfare Association
www.aswa.co.in