ఈ సంస్థ ఎటువంటి (మతపరమైనటువంటి) ఇతర సంస్థలకు సంబంధించింది కానీ, అనుబంధమైనది కానీ కాదు. ఇది పూర్తిగా స్వచ్చంద సేవకోసం స్థాపించబడినది......

Friday, January 27, 2012

AKSHARAM PROJECT - ADDAGUTTA SLUM


Dear Friends,
Let me give you an overview of events which occurred from dec7th to  till date..
Birthday Celebration:
we conducted birthday function and mr venkat satyanarayana has donated 5000 rs education materials to us which include black board and many innovative educative materials..we are always thankful to him for this generous donation and i m confident that this material will be used best of its purpose.

Teja welfare association
- President and coordinator visited aksharam@addgutta and conducted class for children and our children enjoyed with the innovative teaching.

Ashraya team Madhavi garu visited aksharam school.

Christmas Celebrations:
We have celebrated and celebrating many festivals in school as a part of that Christmas is celebrated.. Santa (vijay narsimha) was a main attraction.. children enjoyed the program a lot.. we have given gifts to all children..and told the importance of Jesus Christ and the service he made to the society.

Smiley Team visit
we are very thankful to the smiley team as they visited our slum again on the eve of Christmas and shared their good thoughts  with us and message to the children.
Pics of birthday and Christmas would be soon updated.
Youth For Seva Visit:
Youth for seva is a wide network with its strong base in Hyderabad, consisting of 450 volunteers.they are into  education to the youth, environment, health and counseling.

They visited our school and they strongly feel to coordinate with aksharam and do counseling sessions to the parents and the hyperactive children.

Thanq & Regards..,,
Durga Prasad..
Aksharam team
ASWA
7207299906/9160212555