ఈ సంస్థ ఎటువంటి (మతపరమైనటువంటి) ఇతర సంస్థలకు సంబంధించింది కానీ, అనుబంధమైనది కానీ కాదు. ఇది పూర్తిగా స్వచ్చంద సేవకోసం స్థాపించబడినది......

Wednesday, January 04, 2012

Drawing & Essay Writing competitions to the GBES Primary School Children on 2nd January, 2012 (VIKAS PROJECT)

,

A Very Happy New Year to all

On 2nd January we have successfully conducted Essay Writing Competitions to 3rd, 4th & 5th Class Children and Drawing competitions to 1st & 2nd Class Children of GBES Primary School opp Nature Cure Hospital, Bulkumpet, Hyderabad.

All the school Children participated actively. They are able to tell the Uses of Trees but most of them unable to write this as Essay.  

To improve their skills we would like concentrate on this school by conducting regular classes (monthly or weekly) from next academic year regarding different things which are useful to them.

Latter we explained the Quotes on our Greeting Card.

Thanks to R. Vijaya Narasima Reddy, V. Jaya Sankar, K. Surendra & S. Sreenivasa Prasad Rao for supporting me to plan this activity.

For photos click on


Thanks
V. Haritha
www.aswa.co.in