ఈ సంస్థ ఎటువంటి (మతపరమైనటువంటి) ఇతర సంస్థలకు సంబంధించింది కానీ, అనుబంధమైనది కానీ కాదు. ఇది పూర్తిగా స్వచ్చంద సేవకోసం స్థాపించబడినది......

Saturday, January 07, 2012

Different competitions in all the 3 Schools in Slums in Bala Nagar (31st December)

Dear all,

On the occasion of New Year we have conducted different competitions to all the 3 Slums schools in Bala Nagar (Amru Nagar, Karmika Nagar, Venkateswara Nagar).

When comes to Competitions…
  •  Schools had a Rangoli/Muggulu competition with a Theme.
  • Conducted different Sports and other funny competitions
  • QUIZ to all the children by dividing into 5 Groups (Rani Rudrama Devi, Dr.B.R.Ambedkar,Jhansi Lakshmi Bhai etc  Groups)

We had festival atmosphere there. Everyone including their parents in the slum participated/supported the event.

In the above we, AMMA, are extending partial financial support and Serve the Needy is extending remaining most of the financial support.

From our Group Vijaya Narasimha Reddy, S.V. Adi Lakshmi and myself participated in the event along with Thanda Tutors, Serve the Needy volunteers

We are planning to conduct many inspiring activities on this 26th January from Morning to Evening… We need many Voluntaries…so be ready to take a part…

Love all - Serve all
Amma Social Welfare Association
www.aswa.co.in