ఈ సంస్థ ఎటువంటి (మతపరమైనటువంటి) ఇతర సంస్థలకు సంబంధించింది కానీ, అనుబంధమైనది కానీ కాదు. ఇది పూర్తిగా స్వచ్చంద సేవకోసం స్థాపించబడినది......

Monday, January 23, 2012

Drawing & Essay Writing competitions to the GBES Primary School Children on 2nd January, 2012 (VIKAS PROJECT)

Hi all,

      We distributed Prizes to the winners of GBES primary School for Drawing Competitions of 1st& 2nd class and Essay writing of 3rd, 4th and 5th class students, conducted on 02.01.12. We distributed gifts to 1st & 2nd Prizes for each class.

Next time we are planning to conduct dictation for 3rd, 4th& 5th class students and drawing for 1st and 2nd class students (date will announce latter).

We distributed Pencils for 1st, 2nd, 3rd and 4th class students, and distributed pens for 5th class students.

Thanks to S. Jayanthi (New volunteer) for her participation and Donation for this activities.

We started our session at 10 AM and completed at 11.30 AM

Volunteers Participated

1.S. Jayanthi; 2. K. Veerabhadran 3.·  R. Srivalli; 4.·  V. HarithaThanks & Regards
Haritha.V