ఈ సంస్థ ఎటువంటి (మతపరమైనటువంటి) ఇతర సంస్థలకు సంబంధించింది కానీ, అనుబంధమైనది కానీ కాదు. ఇది పూర్తిగా స్వచ్చంద సేవకోసం స్థాపించబడినది......

Wednesday, January 04, 2012

Personality Development & Career Guidance Session at Saraswathi Vidya Mandir (SVM) School


Hi,

2nd January we conducted Personality Development & Career Guidance Session for SVM School Children.

This session was conducted by my Director & Social Worker Sri. K. Prabhkar Rao Garu. The session was a very inspiring one which also includes Humor & fun.

Students listened the total session very interestingly.

Thanks to Prabhakar Sir for his valuable time and inspiring session. We need to attend more of these sessions, as I feel this session is very inspiring.

From last one month or so we conducted couple of Career Guidance Sessions (by Professionals) at this School, which aware the children regarding different opportunities available and also need for a Life Goal.

We are also planning to conduct a session on Science Experiments shortly if time permits (as they have Half-yearly Exams & Festival Holidays etc.)

PicsLove all - Serve all

AMMA Srinivas