ఈ సంస్థ ఎటువంటి (మతపరమైనటువంటి) ఇతర సంస్థలకు సంబంధించింది కానీ, అనుబంధమైనది కానీ కాదు. ఇది పూర్తిగా స్వచ్చంద సేవకోసం స్థాపించబడినది......

Tuesday, January 24, 2012

Annam Parabramham - Food Distribution to Road side Destitute on 22nd Jan @ 12 PM

Dear All,

On 22nd Jan, we distributed 22 Food packets to the Road side destitutes at Ameerpet & Secunderabad areas under "ANNAM PARABRAMHAM PROJECT".

We started distribution from Ameerpet area and finally we finished the distribution at Secunderabad. All the packets were given to the needy people only and they started the eating infornt of us and that gives us more happy and energy.

My special thanks to the Prabha, Vijaya Narasimha and Sarathchandra who made this event grand successfull.

Our special thanks to the Hostel Management,who gave every month 2 packets at free of cost.

Our heartfull thanks to Mr. Yadavalli.Ananth (who sponsored this month total amount).
God bless him and his family members with lots of Happiness, Health and wealth

Our Sincere Thanks to Ms. Keerti Susmitha, who promised to give 400 every month for this Project for extending one more week. We will take this opportunity and will be discussed in the monthly meeting and will give you conclusion for this.
The following are the distribution details.

Distribution Details:

Distribution
Amount
Rice,Curd,Rasam,Curry(20pack*20rs)
400
Total
400

Participants

Prabha
VijayaNarasimha
SarathChandra
Umasankar

Thank you,

Love all - Serve all
UMA SANKAR
Secretary
www.aswa.co.in