ఈ సంస్థ ఎటువంటి (మతపరమైనటువంటి) ఇతర సంస్థలకు సంబంధించింది కానీ, అనుబంధమైనది కానీ కాదు. ఇది పూర్తిగా స్వచ్చంద సేవకోసం స్థాపించబడినది......

Always be Happy.....Hi...

You WILL BE blessed with…

More Smiles,

More Joy,

More Happiness,

More Love,

More Satisfaction
&
With a Kind heart to help others...

join us @ www.aswa.tk   Srinivas @ 9177999263/ UMA Sankar @ 9000234852
WISHING YOU A VERY HAPPY
                     & PROSPEROUS NEW YEAR

To you & your family……

MAY GOD BLESS YOU ALL…..
Love all - Serve all
Management Team
Amma Social Welfare Association
www.aswa.tk
 Smiling, Sharing, Loving, Caring and Helping are my five main weaknesses
సందేహిస్తుంటే అతిగా సంకల్పం నెరవేరదుగా-ఆలోచన కన్నా త్వరగా అడుగేద్దాం ఆరంభంగా...
 
Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by Lasantha - Premium Blogger Themes | Best Web Hosting