ఈ సంస్థ ఎటువంటి (మతపరమైనటువంటి) ఇతర సంస్థలకు సంబంధించింది కానీ, అనుబంధమైనది కానీ కాదు. ఇది పూర్తిగా స్వచ్చంద సేవకోసం స్థాపించబడినది......

Monday, January 23, 2012

Conducted Elocution and Essay Competition in Saraswathi Vidya Mandir, Khairtabad

Hi Friends,
On Saturday(21st Jan'12),AMMA had successfully conducted Elocution and Essay Writing Competitions to Saraswathi Vidya Mandir Students @ Khairathabad.

80+ students participated in Essay Writting (6th to 10th class) And 30 students were participated in Elocution.

Topic given: Republic day and its prominence.

These children are really enthusiastic and much talented.


Only thing we need to do is to conduct these kind of activities regularly in govt schools and motivate them in such a way that they should come forward and speak in front of many people.And should mold them to habituate these kind of competitions


Volunteers Participated:
1.Manoj;2.Srikanth;3.Naresh; 4.Ranganath; 5.Umasankar;6.Sravani; 7.Mallika; 8.Srivalli; 9.Srinivasa Kumar

---------- Forwarded message ----------
From: Srinivas Sarvaraju <sarvaraju.srinivas@gmail.com>
Date: Fri, Jan 20, 2012 at 12:28 PM
Subject: Reg:Elocution and Essay Competition in Saraswathi Vidya Mandir, Khairtabad
To: amma-social-welfare-association@googlegroups.comHi Friends,

Continuation to Manoj's mail.I request you to come forward and give your valuable time
for enthusiastic and talented children.

AMMA is conduting Elocution and Essay writting Competetions to the students of
Saraswathi Vidya Mandir,Khairtabad on this  Saturday i.e.21/01/2012. @ 2PM.
So please turn up to this noble event and encourage the little hearts. :)

For more details contact : Manoj Kumar @ 9948798072

Regards,
Srinivasa Kumar Sarvaraju,
Vice President (9581766222),
Amma Social Welfare Association,
www.aswa.co.in