ఈ సంస్థ ఎటువంటి (మతపరమైనటువంటి) ఇతర సంస్థలకు సంబంధించింది కానీ, అనుబంధమైనది కానీ కాదు. ఇది పూర్తిగా స్వచ్చంద సేవకోసం స్థాపించబడినది......

Monday, February 10, 2020

Visit to Sai Adarsha Foundation on 02.02.2020

Hi all,

With all your support sunday i.e 02-02-2020 we have successfully completed visit of Sai Adarsha Foundation .

Total Volunteers participated Members *24*

The home has 24 children

It was a awesome feeling to spend time with children, they also felt very happy

*Highlights of the home visit *

*conducted self introduction and taught them how to introduce in a manner

*conducted a game on numbers

*Explained a story and conducted quiz on that story

*Explained one scenario and asked them to draw the scenario on chart

*Balu explained Motivational story .

*Distributed fruits , biscuits and groceries

Participated volunteers:
 1. Balu Mahendra
 2. Nagaraju
 3. Lokesh
 4. Suresh Dev 
 5. Divya Veeranki 
 6. Navya
 7. Mounisha
 8. Lakshmi 
 9. Prajna
 10. Rafi
 11. sathish
 12. T Kishore
 13. A Nagaraju 
 14. P Srinivas
 15. Devender 

New volunteers:
 1. Trinadh Reddy 
 2. P.Pranathi
 3. T. Bharagav 
 4. J.Lakshmi
 5. B.Sowmya
 6. P.Sai Sameera
 7. S.Swathi
 8. Harikrishna 
 9. Rathan

We “ASWA” appreciating  every volunteer for spending their time and make the visit successfull


Thank you 
Share & Care Team
9948885111
www.aswa4u.org