ఈ సంస్థ ఎటువంటి (మతపరమైనటువంటి) ఇతర సంస్థలకు సంబంధించింది కానీ, అనుబంధమైనది కానీ కాదు. ఇది పూర్తిగా స్వచ్చంద సేవకోసం స్థాపించబడినది......

Monday, February 10, 2020

Career Guidance Session in Maddur Mandal, Narayana Pet District, Telangana

In Yesterdays everyone got inspired by our Young Volunteer VENKATESWARA RAO sir (who is volunteering at the age 64, after retirement as High School HM).

Even one Head Master Mr.Venugopal Garu and *announced that he will volunteerily teach in schools like Venkateswara Rao garu after retirement i.e. next year 2021.* That's the power of dedicagted volunteering and ASWA so proud of you sir. *He travelled 400kms (to and fro) to remote villages of MADDUR MANDA,, NARAYANA PET DISTRICT to conduct Career Guidance Session along with Amma Sreenivas.*

Our jounrey started at Saturday 5am and we returned on Sundary 1.30am. We hardly have time in between to relax. Each session took 2 hours and in between journey to reach other schools. A day well spent by interacting with more than *375+ students from 7-10 school children from Pediripad, Renivatla, Mominapur, Maddur, Pallerla, Nandipadu Villages of Maddur Mandal*.

Even travelling for such distance we never feel tired, because of the children we interacted with. Sharing our knowldege with these students will help and guide them a lot on one hand and it gives immense pleasure for us to do so.

Special Thanks to @⁨Venugopal Vol2 Mahaboob Ngr⁩ and Team, from Vignana Mitra Organization, for organizing these sessions in their native place with loads of dedication and determination.Love all-Serve all
AMMA Sreenivas
www.aswa.co.in
Fb.com/ammaaswa
www.chdhc.org