ఈ సంస్థ ఎటువంటి (మతపరమైనటువంటి) ఇతర సంస్థలకు సంబంధించింది కానీ, అనుబంధమైనది కానీ కాదు. ఇది పూర్తిగా స్వచ్చంద సేవకోసం స్థాపించబడినది......

Monday, February 17, 2020

Workshop on "CHILDREN and LIBRARIES"

Me and Haritha Vemulapalli Successfully completed our workshops on "CHILDREN and LIBRARIES" facilitated by BOOKWORM and organized by WIPRO FOUNDATION.

Even though this workshop was for short periods (24th Nov to 30th Nov, 2019 and 12th to 14th Feb, 2020... Followed by 2 month Project Work) it really opened up many thoughts and questions to get more understanding about Libraries. I can say that perceptions of libraries has deepen and widened. So called rooted assumptions disappeared.

Thanks to #Bookwormgoa and Wipro for giving us this opportunity :)

The personal relatedness and heartful touch Bookworm added to every activity made me to learn and relate more and created that emotional connect too.. This is the standout feature which we need to learn and implement, how lovely feeling it is, still fresh.

Great learning experience, i would recommend my friends and friendly NGOs to visit Bookworm and attend their workshops and also the wonderful library at Goa.

Being with, Listening and speaking to Sri. USHA MUKUNDA ji was a wonderful experience.

Visiting Children Bookstall and Practical knowledge of selecting and purchasing books was an amazing experience.

#Bookwormgoa
#WIPROFOUNDATION
#Libraries
#ASWA
Love all-Serve all
Amma Sreenivas
www.aswa.co.in
www.aswa4u.org