ఈ సంస్థ ఎటువంటి (మతపరమైనటువంటి) ఇతర సంస్థలకు సంబంధించింది కానీ, అనుబంధమైనది కానీ కాదు. ఇది పూర్తిగా స్వచ్చంద సేవకోసం స్థాపించబడినది......

Monday, February 10, 2020

15th Session - Self Learning Initiative - Govt High School, Sanath Nagar on 08.02.2020

Hi Friends,

Today (08/02/2019) we conducted Stories Saturday session-15 successfully @Sanath Nagar high school.
Highlights of the session.
1.We started our session with Saraswati poem "తల్లి నినుదలించి పుస్తకం" by Chakry.

2.After that we introduced *Book talk*. Through this book talk we explained several inspirational incidents from the book "Vivekanada Biography". Students liked very much. They asked us introduce more books in coming sessions.

3.Then we Conducted *Story telling* competition. Students came with Different stories. The way their narration was awesome, it took us to great imaginary world. After that we distributed prizes to Students.

Our Valounteers Naresh, Ramesh,Balu,Chakry, Anil and Phani did great job.Thanks,
Team Vikas.