ఈ సంస్థ ఎటువంటి (మతపరమైనటువంటి) ఇతర సంస్థలకు సంబంధించింది కానీ, అనుబంధమైనది కానీ కాదు. ఇది పూర్తిగా స్వచ్చంద సేవకోసం స్థాపించబడినది......

Sunday, February 16, 2020

"Volunteer Hero" Finalist Award to our Founder President

Namasthe....


As a token of appreciations for my volunteering activities of helping fellow beings, i received "VOLUNTEER HERO FINALIST" Award, Presented by the Chief Guest Smt. Chandra Iyyangar, Senior IAS Officer from Maharashtra State, Mr. Shalabh Sahai, Co Founder, Ivolunteer Organisation om 14th February, 2020 at Hilton Hotel, Chennai, Tamilnadu.

Finalists are also eligible to attend 2 days VOLCON Conference, India’s flagship national conference on volunteering. The 2020 Edition is themed on "Volunteer engagement as a social change multiplier" (https://www.volcon.in/).

2 wonderful days completed at Volcon & Ivolunteer Awards. Met CSRs, NGOs and Individuals, intermediaries who are doing fabulous work in the development sector....

With Loads of Inspirations, Motivation, knowledge sharing, Networking, Capacity Building etc... Thanks to "Ivolunteer" for this great opportunity. Very useful event for #ASWA #CHDHC

Thanks for your lovely support throughout this journey. Special thanks to Chinnodu and amma for accompanying ....Love all-Serve all
Amma Sreenivas
www.aswa.co.in
www.chdhc.org
www.aswa4u.org