ఈ సంస్థ ఎటువంటి (మతపరమైనటువంటి) ఇతర సంస్థలకు సంబంధించింది కానీ, అనుబంధమైనది కానీ కాదు. ఇది పూర్తిగా స్వచ్చంద సేవకోసం స్థాపించబడినది......

Wednesday, February 26, 2020

25th Weekly Session at Govt. Primary School on 24.02.2020

**** 25th regular weekly session, govt primary school, dharam karam road, ameerpet ****

Subject: Annual written exam.

Hi all,

This Monday (24/2/2020) we have successfully completed our 25th regular weekly session by conducting annual written exam at govt primary school,
Dharam karam, ameerpet from 9:00 am to 12:00 noon.

Please find the highlights of the session :

1. Taken attendance and seating arrangement.

2. Collected attendance details from school of the whole year.

3.  Started exam at 9:30 am.  Total 20 children's written the exam.

4.  After completion of exam assigned 3 tasks for next week event.
   A.  Writing feedback letter.
   B.   Preparing for any cultural event.
   C.  Inviting their parents for next week prize distribution event.

5.  In the night I have corrected the papers and very happy to say that children's have performed very well in both oral and written exam mainly in mathematics subject.

I got great support from all the volunteers for making this event a great success.

Thanks to all the volunteers for their participation.

Volunteers participated :

1. Surya 
2. Madhu 
3. Venkateshwara Rao Sir.
4. Dhanesh.

Please give your valuable suggestions in this regard.

For more details please contact me on 8885290990.

Thanks,
Dhanesh,
Project leader,
Vikas primary.


Note:  Next Week we are conducting annual prize distribution event and I am inviting all the members  in advance for encouraging our children's for their hardwork.