ఈ సంస్థ ఎటువంటి (మతపరమైనటువంటి) ఇతర సంస్థలకు సంబంధించింది కానీ, అనుబంధమైనది కానీ కాదు. ఇది పూర్తిగా స్వచ్చంద సేవకోసం స్థాపించబడినది......

Sunday, February 16, 2020

Career Guidance at ZPHS, Thangallapalli on 15.02.2020

Hi all,

Today we have successfully completed the career guidance session in ZPHS at Thangalapalli village, Kareemnagar Dist.

Total 78 students participated and benefited with our session.

Mr. Giri Garu and his friend Mr. G. Srinivas Garu has given this opportunity.

Happy movement that village surpanch and team facilited with shal. This is unexpected movement. And they have participated in our session too..


Thanks,

B. Naresh Kumar
Team Career Guidance