ఈ సంస్థ ఎటువంటి (మతపరమైనటువంటి) ఇతర సంస్థలకు సంబంధించింది కానీ, అనుబంధమైనది కానీ కాదు. ఇది పూర్తిగా స్వచ్చంద సేవకోసం స్థాపించబడినది......

Monday, August 20, 2018

30th Blood Donation Camp on 18th August 2018

SAVE LIFE : 

ASWA 3⃣0⃣ th Blood Donation Camp Successful.

1⃣8⃣0⃣ Members Participated 

*1⃣2⃣8⃣ Donors Donated Blood.*


*Thank you so much  to every donor and volunteer💐*