ఈ సంస్థ ఎటువంటి (మతపరమైనటువంటి) ఇతర సంస్థలకు సంబంధించింది కానీ, అనుబంధమైనది కానీ కాదు. ఇది పూర్తిగా స్వచ్చంద సేవకోసం స్థాపించబడినది......

Monday, August 20, 2018

Visit of Anadha Vidyardhi Griha (AVG) on 05.08.2018

Hi all,

With all your support today i.e 05-08-2018 we have successfully completed visit in Anadha vidhyardhi gruha
At Kothapet , Lb nagar , Hyderabad.
Total Volunteers  participated *10* Members .

The home has *120* students.

It was a awesome feeling to spend time with children's,they felt very happy

We distributed fruits,biscuits,
two chess boards ,note books,Pens,smiley balls,Dictionaries and pencils

We have conducted carrier guidance session for 100 students.

Students made fun with dance and singing performances

Thank for all volunteers 
Paramesh
Madan
Venky
Santhosth
Akash
Balu
Vinaya
Bhanu praksh
Nelofer
Likitha
Ravi Teja


ASWA appreciating you and Say's great thankful to success this event  

Thank you
Share & Care Team