ఈ సంస్థ ఎటువంటి (మతపరమైనటువంటి) ఇతర సంస్థలకు సంబంధించింది కానీ, అనుబంధమైనది కానీ కాదు. ఇది పూర్తిగా స్వచ్చంద సేవకోసం స్థాపించబడినది......

Monday, August 20, 2018

Food Distribution at Koti Maternity Hospital 20.08.2018

Hello Everyone,

Today we have successfully conducted Food Distribution At  GB Maternity Hospital , Koti.

We distributed 490 pieces of Pomegranate Fruits to Inpatients.

This time we had sufficient volunteers and completed activity with in the time.

_Volunteers Participated_ :
Viswa,
Sarath Chandra. V
Parameswar

Thanks to all donors and volunteers , who supports for continuity of activity..


Thanks,
Annam Parabrahmam Team,
WWW.ASWA.CO.IN