ఈ సంస్థ ఎటువంటి (మతపరమైనటువంటి) ఇతర సంస్థలకు సంబంధించింది కానీ, అనుబంధమైనది కానీ కాదు. ఇది పూర్తిగా స్వచ్చంద సేవకోసం స్థాపించబడినది......

Monday, August 20, 2018

Sports Competition - 13.05.2018

Hi all,

On Monday (13/8/2018) we have successfully conducted games for 3rd, 4th and 5th class children's on the occasion of Independence Day from 1:30 pm to 4:00 pm at Kanya Gurukul high school, dharam karam road, ameerpet.

Please find the highlights of the session:

1. Taken attendance and seating arrangement.

2. Firstly we have conducted drawing competition followed by team building activity and musical chair.

3. Totally 32 children's participated.

4. I got great support from Sujatha, Sri Hari (brother of Sujatha),  school teachers and principal.

Thanks to all the volunteers for their participation and making the event a great success.

While conducting musical chair competition whole school including teachers joined us in encouraging the school.

Please give your valuable suggestions in this regard.

For more details please contact me 8885290990.

Thanks,
Dhanesh.


Independence Day celebration at Kanya Gurukul high school :

Hi all,

On the occasion of Independence Day, principal of Kanya Gurukul high school invited us in Independence Day celebration.

Please find the highlights of this celebration:

1. Flag hosting from the president of deepshikha mahila sabha trust.

2.  Speeches from Telugu medium, English medium and junior college students.

3. Great cultural activities from high school students.

4. Distribution of biscuit packets which was sponsored by our volunteer (Mr. Phani Kishore sir).

I want to thank phani Kishore sir for sponsoring the biscuit packets.


Volunteers participated in both the events:

1. Sri Hari.
2. Sujatha.
3. Dhanesh.


Please give your valuable suggestions in this regard.

For more details please contact me on 8885290990.

Thanks,
Dhanesh.