ఈ సంస్థ ఎటువంటి (మతపరమైనటువంటి) ఇతర సంస్థలకు సంబంధించింది కానీ, అనుబంధమైనది కానీ కాదు. ఇది పూర్తిగా స్వచ్చంద సేవకోసం స్థాపించబడినది......

Monday, August 20, 2018

Food Distribution to destitute on 18.08.2018

Hi..

Leftover food from our Blood Donation Camp has been distributed to road side destitute by our volunteers Paramesh and Sarath Chandra.