ఈ సంస్థ ఎటువంటి (మతపరమైనటువంటి) ఇతర సంస్థలకు సంబంధించింది కానీ, అనుబంధమైనది కానీ కాదు. ఇది పూర్తిగా స్వచ్చంద సేవకోసం స్థాపించబడినది......

Thursday, August 23, 2018

Blood Requirement

Blood Requirement

Pl post your Blood request to Mahesh 8801465005‬ & Anil 9666526698 call him

Required blood /platelet:
No of units:
ZReq. Date&time:
Patient Name:
Hospital Name&location :
pH no:

Love all-Serve all
Amma Sreenivas
Founder President
Amma Social Welfare Association
www.aswa.co.in
FB : ammaaswa