ఈ సంస్థ ఎటువంటి (మతపరమైనటువంటి) ఇతర సంస్థలకు సంబంధించింది కానీ, అనుబంధమైనది కానీ కాదు. ఇది పూర్తిగా స్వచ్చంద సేవకోసం స్థాపించబడినది......

Monday, August 20, 2018

1st Career Guidance Session for 2018-19 on 28.07.2018

Hi Friends , Yesterday we conducted 1st career guidance Session in this academic year 2018-19  at Lingampally Government high school..

Our Valounteers Naresh , Aadi Narayana and Chakravarthi  explained Goal setting and it's importance ,after that we distributed 210 Career guidance charts and discussed different career paths after 10th class..
Total 210 students participated.

Thanks,
Team ASWA