ఈ సంస్థ ఎటువంటి (మతపరమైనటువంటి) ఇతర సంస్థలకు సంబంధించింది కానీ, అనుబంధమైనది కానీ కాదు. ఇది పూర్తిగా స్వచ్చంద సేవకోసం స్థాపించబడినది......

Monday, July 16, 2018

Food Distribution at Govt Hospital, Anantapur

Food distribution updates :

After plantation we conducted food distribution in Govt Hospital at lunch time.
We provided veg pallav to 120members.

Food sponsored by Madhan Mohan sir(Executive member of NKCSS)


Participated volunteers :
Basha bhai
Naveen