ఈ సంస్థ ఎటువంటి (మతపరమైనటువంటి) ఇతర సంస్థలకు సంబంధించింది కానీ, అనుబంధమైనది కానీ కాదు. ఇది పూర్తిగా స్వచ్చంద సేవకోసం స్థాపించబడినది......

Friday, January 30, 2015

Visit of NIRD (National Institute of Rural Development) on 31st Jan, Saturday 10AM-1PM

Hi Friends

We planned to visit and know all the departments of NIRD to know entire developmental activities/things which we can take up at any VILLAGE. It will be a 2-3 Hours visit.

I requesting every one to visit this to know as many things. My special regards to Siva garu for taking permission for us. 

Interested pl update your mails to amma.aswa@gmail.com with Mobile no and Mail id without fail to give intimation to the authorities. 

You can directly come to the venue or reach Koti Bus Stop by 8.30 AM. 

More details regarding 
  • Route contact Kishore @ 9951421424
  • Visit Info Srinivas @ 9948885111/9177999263

Please take a look at blog http://mvraoforindia.blogspot.in/

Love all - Serve all
Srinivas @ 9177999263

Smiling, Sharing, Loving, Caring and Helping are my five main weaknesses