ఈ సంస్థ ఎటువంటి (మతపరమైనటువంటి) ఇతర సంస్థలకు సంబంధించింది కానీ, అనుబంధమైనది కానీ కాదు. ఇది పూర్తిగా స్వచ్చంద సేవకోసం స్థాపించబడినది......

Saturday, January 03, 2015

Carrier Guidance Session @ Narpala (M) ,10:30 Am -12 PM

Dear All,

This is  my  first career guidance&Goal setting session in Anantapuramu conducted in Sri Satya Sai Yoga Vidyalayam&Ashramam,Narpala.In this school children's are doing creative things by using wastage material.Bhaskar Reddy Garu &Aparna Deepika Garu given full freedom to childrens and supporting them in many ways.They dedicated their life to service.

Bhaskar reddy invited other two schools for this career guidance session.Total 80+ students are participated in this session.

They requested us to conduct this session in their Anniversary  celebrations.

Thanks to Mr.Bhaskar Reddy Garu &Aparna Deepika Garu for giving permission to us .
                            
                                             

Love all - Serve all
P.Naveen Kumar
Amma Social Welfare Association  (ASWA) 
WEB SITE             FACE BOOK
Help Lines: 
Hyderabad (H.O) : +91-9177999263, +91-9704901029, +91-9666664562
Kadapa Chapter: +91-9440361839  Ananthapuramu Chapter: +91-9849685946