ఈ సంస్థ ఎటువంటి (మతపరమైనటువంటి) ఇతర సంస్థలకు సంబంధించింది కానీ, అనుబంధమైనది కానీ కాదు. ఇది పూర్తిగా స్వచ్చంద సేవకోసం స్థాపించబడినది......

Tuesday, January 13, 2015

Career Guidance Sessions in Markapuram, Prakasham Dt

Hi Friends

Like last year with the initiation of Mr. Veeranjaneyulu of Sankalp Foundation this year also we conducted "Personality Development, Goal Setting & Career Guidance Sessions" in 5 schools of Markapuram and surrounding Places.

Its been really satisfying day for me, as i always likes to spend the time with children. We are aiming to reach as many schools which gives immense of motivation and information to the children of 10th Class.
 
 
 Love all - Serve all
Srinivas @ 9177999263
Smiling, Sharing, Loving, Caring and Helping are my five main weaknesses