ఈ సంస్థ ఎటువంటి (మతపరమైనటువంటి) ఇతర సంస్థలకు సంబంధించింది కానీ, అనుబంధమైనది కానీ కాదు. ఇది పూర్తిగా స్వచ్చంద సేవకోసం స్థాపించబడినది......

Tuesday, January 13, 2015

Grocerries Support to BMCS Orphan Home"Upparapalli-"Anantapuramu Event:


Dear All,


Under Share &care project we supporting groceries to this home from last 8 months.
This month we given 50kgs Wheat Powder and 50 KG's Upma Ravva  to them worth of 2000 Rs.

It was contributed by  Suresh Moula (Prasanna Brother).Thanks for his kind donation.


Love all - Serve all
P.Naveen Kumar
Amma Social Welfare Association  (ASWA) 
WEB SITE             FACE BOOK