ఈ సంస్థ ఎటువంటి (మతపరమైనటువంటి) ఇతర సంస్థలకు సంబంధించింది కానీ, అనుబంధమైనది కానీ కాదు. ఇది పూర్తిగా స్వచ్చంద సేవకోసం స్థాపించబడినది......

Thursday, January 08, 2015

Food Distribution on 16-11-2014 in Govt Hospital - Anantapuramu Event:


Dear all,


Firstly i am sorry to say that i am not informed earlier about this food distribution to  all, because of my tight schedule . We regularly conducting food distribution  program in  Govt Hospital,Anantapuramu with support of Basha Bhai and some other volunteers.

This time we conducted this food distribution in the name of our beloved AMMA Adi Lakshmi Garu for her endless love to all . Basha bhai  sponsored  for this food distribution event.
As part of this we distributed Lemon rice ,Pickle,banana to 40 needy people in hospital.

And special request to all who are staying in Anantapuramu and surroundings please donated blankets,clothes to us .So we planning to those clothes in next food distribution program.


 
                                                                      
Participated volunteers:
Basha Bhai
Narasimha
Eswaramma
Harsha Vardini

NaveenLove all - Serve all
P.Naveen Kumar
Amma Social Welfare Association  (ASWA) 

WEB SITE             FACE BOOK
Help Lines:   Hyderabad (H.O) : +91-9177999263, +91-9000234852, +91-9666664562     Vijayawada : +91-9866388157 Ananthapuram: +91-9849685946