ఈ సంస్థ ఎటువంటి (మతపరమైనటువంటి) ఇతర సంస్థలకు సంబంధించింది కానీ, అనుబంధమైనది కానీ కాదు. ఇది పూర్తిగా స్వచ్చంద సేవకోసం స్థాపించబడినది......

Saturday, January 03, 2015

Career Guidance Session at Chinchode Village, Mahaboob Nagar Dt

Hi All

We have conducted Career Guidance Session to 10th class students of Chinchode Village, Farooqnagar (md) Mahaboobnagar (di).

Here we conducted on 30th December 2014 with the help of Mr. Anjaneyulu  who is student of this village.

Nearly 90 students of 10th class from both media were benefited from our session and Career Path Charts. We are happy to say last year also we conducted the session here. We had good response from Students and Teachers. They asked us to conduct furth​​er sessions on Study Skills.


Thank You
ASWA TEAM